İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, tüm alacakların tahsil edilmesinin konu edildiği hukuk dalıdır.Bu alacaklar, herhangi bir kombiyo senedine dayanacağı gibi adi yada ticari alacak şeklinde de olabilir. Mahkeme tarafından karar verilmiş ilamların icrası da icra ve iflas hukukunun konuları arasındadır.İcra ve İflas hukunun bu genel konuları dışında, rehnin paraya çevrilmesi, ipotek konulması ve çözülmesi, iflas davaları ve iflas takipleri, çocuk teslimi v.b. konuları da düzenlemektedir.

Hukuken bir alacağı olan bir kişi, alacağını ancak ve ancak icra hukukunun kendisine tanıdığı hakları kullanarak alacağını tahsil edebilmektedir.İcra ve İflas Kanunu alacağın tahsil edilmesindeki kuralların belirlendiği kanun olup, icra ve iflas dairelerinin düzenlenmesi ve çalışmaları da bu kanun ile düzenlenmiştir.Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da İcra ve İflas işlemlerinin genel çerçevesini düzenlemektedir.İcra Daireleri, kişilerin alacaklarını kanunlar  çerçevesinde cebri icra yolu ile tahsil etmek için kurulmuşlardır.

İcra işlemleri ağırlıklı olarak icra dairesinde yürütülmekte olup, kişilerin alacaklarına ulaşabilmesi için yaptıkları işlemler genel olarak bu dairelerde görülür. İcra takipleri ile ilgili itirazların ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve bazı ek talepler İcra Mahkemeleri ve genel Hukuk Mahkemelerinde açılacak davalar ile görülür.

Takip hukukunda takibin tarafları olarak alacaklı ve borçlu yer alır.Takibin şekli ne olursa olsun bir tarafta alacaklı diğer tarafta da borçlu yer alır. Alacaklı veya borçlunun mutlaka maddi hukuk açısından da alacaklı ya da borçlu olması gerekmez. Gerçekte alacaklı olmayan kişi de bir takip yaparsa alacaklı sıfatını alır. Ancak bu kişi gerçekte alacaklı değilse, yaptığı takibin başarı ile sonuçlanması kural olarak mümkün olmaz.

İcra Hukuku sadece paranın tahsili ile ilgili konuları düzenlemeyip, mal teslimi, bir şeyin yapılması veya yapılmaması, çocuğun teslim edilmesi gibi konularında çözülmesi için başvurulması gereken hukuk dalıdır.

Gerçek ve Tüzel kişilerin iflası ile ilgili tüm davalar ve takipler de bu hukuk dalının konusunu oluşturmakta olup, iflas tamamen uzmanlık ve ilgi gerektiren bir hukuk dalıdır.Söbe Hukuk Bürosu olarak icra hukuku yanında iflas ile ilgili bir çok dava ve takibimiz bulunmakta olup, bu dosyaları müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda özel olarak yürütmekteyiz.