BANKA KREDİLERİNDE DOSYA MASRAFININ İADESİ İLE İLGİLİ HUKUKİ TESPİT.

3 Ekim 2014 tarih ve 29138 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’in 10.maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir;

“Finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamaz. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemez. Kurul, gerekli gördüğü hallerde bu sınırı artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.”

İlgili yönetmeliği göre 3 Ekim 2014 tarihinden sonra alınan tüketici kredilerinde kredi tahsis ücreti yani dosya masrafı, alınan kredinin binde 5’inden fazla olamaz.Örneğin 100 bin TL kredi kullanan bir kişiden, kredi süresi boyunca alınacak tüm masrafların toplamı 500 TL’yi geçemez.Ayrıca tüketiciden istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamaz.

Ancak 3 Ekim 2014 tarihinden önceki kredilerde dosya masrafı, kredi tahsisi ücreti, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti gibi isimler altında alınan ücretlerin iadesi için yasal yollara başvurmak halen mümkündür.

Tüketici uyuşmazlıklarında 2.320-TL altındaki alacaklar için İlçe Tüketici Hakem Heyet’ine başvuru yapılması gerekir.Ancak 2.320-TL üstündeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkeme’leri dava açmak sureti ile başvuru yapılacaktır.

Bu durumda 3 Ekim 2014 sonrası aldığınız kredinin dosya masrafı, kredi tutarının binde 5’inden fazla ise veya 3 Ekim 2014 tarihinden önce alınmış kredinizden dosya masrafı adı altında ücret tahsil edilmiş ise 2.320-TL’lik sınır göz önünde bulundurularak İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak haksız alınan dosya masraflarının iadesini sağlayabilirsiniz.

Saygılarımla
Av.Cenk Söbe